31.12.2024 mới phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục
Nội dung sẽ được ban hành trong Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020

Trước nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định trong dự thảo Nghị định luật Bảo vệ Môi trường 2020 làm tăng nặng chi phí về môi trường của doanh nghiệp, ngày 23.9, Bộ TN-MT đã lý giải băn khoăn này.

Cũng theo Bộ TN-MT, tiếp thu ý kiến của các bên, cơ quan soạn thảo đã lùi thời gian quy định phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với tất cả các trường hợp đến hết ngày 31.12.2024.

Nội dung được trích từ Bài viết trên Website Báo Thanh Niên ngày 23/09/2021 - https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kinh-te-xanh/bo-tn-mt-giai-thich-quy-dinh-lam-tang-chi-phi-moi-truong-cua-doanh-nghiep-1453791.html

Chú thích: Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Tham khảo: 3 mốc thời gian mới về việc hoàn thành trạm quan trắc tự động của Doanh nghiệp

Bộ TN&MT ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường