Quan trắc nước thải tự động

Đáp ứng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Quan trắc nước ngầm tự động

Đáp ứng theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Quan trắc nước mặt tự động

Đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quan trắc

Quan trắc lưu lượng nước thải

Đáp ứng theo quy định hiện hành

Quan trắc mực nước & khí tượng

Đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quan trắc

Quan trắc khí thải tự động

Đáp ứng theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT