Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Một Số Nội Dung Chi Tiết Có Thể Bạn Quan Tâm:
Điều 16. Vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường: trang 32 đến trang 35.
Điều 17. Vi phạm các quy định về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: trang 35 đến trang 37.
Điều 18. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường: từ trang 37.

Văn bản hết hiệu lực từ ngày 25/8/2022:
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
Views
1899 Total Views
1 Members Views
1898 Public Views
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Use permanent link to share in social media
Chia sẻ qua email

Vui lòng đăng nhập to share this presentation by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với