Phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT (Part 2/2)

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Phụ lục này đính kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Views
2531 Total Views
1 Members Views
2530 Public Views
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Use permanent link to share in social media
Chia sẻ qua email

Vui lòng đăng nhập to share this document by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với